Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
ETELKA PORTÁL

Adatvédelmi tájékoztató

Iktatószám: NGSZ/6038-1/2018/I001

 

Tájékoztatás közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatályos előírásai szerint a fenntartásában működő óvodákban, a Szegedi Tankerületi Központ, a Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő szegedi székhelyű köznevelési intézményekben, továbbá a Klúg Péter Intézményben az általa fenntartott intézmény, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) (6724 Szeged, Huszár u. 1.) közreműködésével, valamint külső szolgáltató bevonásával biztosítja a közétkeztetés ellátását.

Az NGSZ a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi, számviteli, elszámolási, térítési díj támogatás igénylési, szolgáltatóval történő kapcsolattartási feladatokat látja el, mely magában foglalja többek között

 • az étkezési térítési díjak beszedését,
 • az étkezés megrendelését a szolgáltatónál,
 • az étkezés lemondását,
 • az étkezés jogosultságának megállapítását (e-jegy automata),
 • reklamáció kezelését,
 • nyári önkormányzati napközis tábor étkezésének biztosítását,
 • a fentiek teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások vezetését.

Adatkezelés célja: A fentiekben rögzített feladat-ellátáshoz kapcsolódóan a köznevelésben résztvevő óvodai, iskolai és kollégiumi ellátottak és a köznevelési intézményekben dolgozók, mint potenciális étkezők vonatkozásában az alábbi személyes adatok nyilvántartására kerül sor:

 1. étkező neve, születési dátuma, anyja neve, lakcíme, intézmény megnevezése, az étkező törvényes képviselőjének elérhetősége (telefon száma, e-mail címe)
 2. diétás étkező esetében: taj száma, kórismeret
 3. az iskolákban, kollégiumokban igénybevett étkezéshez kapcsolódó étkeztető kártya nyilvántartása érdekében az azonosító okmány megnevezése (diákigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány), vonalkód száma
 4. étkezési térítési díj kedvezményt igénybevevő étkező esetében: a jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése és az abban szereplő adatok

Az iskolai, kollégiumi étkezés esetében a fenti adatok vonatkozásában

 • adatkezelő az NGSZ (6724 Szeged, Huszár u. 1., képviselő: dr. Ruzsity Krisztina igazgató, adatvédelmi tisztségviselő: dr. Tóth András igazgatási csoportvezető),
 • adatfeldolgozó a Ritek Zrt. (mint az Etelka Portál és a TITÁN pénzügyi integrált számítógépes program üzemeltetője) és a Suli-Host Kft. (mint a közétkeztetést biztosító külső szolgáltató).

A Szegedi ÓVI óvodásai, dolgozói esetében a fenti adatok vonatkozásában

 • közös adatkezelő a Szegedi ÓVI (6723 Szeged, Sólyom u. 6.) (személyes adatok gyűjtése, rögzítése..) és az NGSZ (személyes adattal érdemi ügyintézés 6724 Szeged, Huszár utca 1.).
 • adatfeldolgozó az NGSZ (pénzügyi elszámolást végző szervezet), a Ritek Zrt. (mint az Etelka Portál és a TITÁN pénzügyi integrált számítógépes program üzemeltetője), a Suli-Host Kft. (mint a közétkeztetést biztosító külső szolgáltató).

Adatkezelés alapja: az adatkezelő Gyvt-ben és egyéb a közétkeztetéshez kapcsolódó vonatkozó jogszabályokban előírt feladat-ellátás, mint jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: köznevelési jogviszony végéig, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) részeként megjelenik a dokumentumon a személyes adat, abban az esetben a jogszabályban előírt kötelező őrzési idő végéig.

Adatok forrása: iskolai beiratkozáskor megadott adatokat (étkező neve, születési dátuma, anyja neve, intézmény megnevezése) megküldi a köznevelési intézmény, illetve közétkeztetés igénybe vételét megelőzően a törvényes képviselő adja meg az erre vonatkozó nyomtatványon.

Az adatkezelésben érintett jogai: a titkarsag@ngsz.hu e-mailcímen kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat kezelése ellen.

Telefonos hangrögzítés

A közétkeztetési ügyfélszolgálat által működtetett telefonos ügyfélszolgálattal történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. A beszélgetés rögzítésének célja az ügyfél érdekeinek védelme. Az NGSZ mint adatkezelő a hangfelvételeket a rögzítés napjától számított 1 évig tárolja.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság, melyhez esetleges adatvédelemmel kapcsolatos jogsértés esetén panasz nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Szeged, 2018. május 25.